Aktualności

Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

2 lutego, 2010 0 komentarzy

Osoby młode stanowią grupę, która w szczególnie bolesny sposób odczuwa skutki kryzysu gospodarczego, mającego przełożenie na trudną sytuację na rynku pracy. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba intensyfikacji działań ułatwiających młodym ludziom zaistnienie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W związku z powyższym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2010 roku uruchomi dodatkowe środki Funduszu Pracy, w wysokości 300 mln zł, na realizację Programu, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. Konstrukcja Programu bazuje na rozwiązaniach wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Projekty działań aktywizacji zawodowej adresowane do młodych osób będą przygotowywane przez powiatowe urzędy pracy w oparciu o indywidualne plany działań (IPD), które zostaną opracowane wspólnie z osobami młodymi (poszukującymi pracy lub bezrobotnymi).

Lepszy start zawodowy młodych ludzi wymaga wręcz równoległego prowadzenia procesu nauczania i praktycznej nauki zawodu, w zetknięciu ze współczesnymi, szybko zmieniającymi się technologiami. W związku z czym działania aktywizacyjne obejmować będą w szczególności:

  • szkolenia zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
  • szkolenia połączone z programami stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • szkolenia połączone z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założeniem spółdzielni socjalnej,
  • szkolenia połączone z utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy.

Dodatkowo w ramach Programu możliwa będzie realizacja działań w formule programów specjalnych, których specyfiką jest możliwość łączenia ustawowych usług i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obejmowania każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym wspieraniu całokształtu działań „specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie” w sytuacji kiedy proces aktywizacji zawodowej i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych rozwiązań.

Przeznaczenie dodatkowych środków na realizację Programu powinno doprowadzić do znacznego zwiększenia poziomu aktywizacji osób młodych na rynku pracy.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<