Aktualności

Program „Solidny Partner” pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa NBP

Program „Solidny Partner” pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa NBP

5 stycznia, 2012 0 komentarzy

Misją Programu „Solidny Partner” jest promocja nowoczesnych metod zarządzania oraz rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszechnianie „dobrych przykładów” rzetelnego działania firm zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne. Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce przez firmę Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego). Był wówczas jedynym programem certyfikującym funkcjonującym w Polsce. Źródłem jego inspiracji była tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego.

W 2001 r. rozpoczęto systematyczne działania wspierające mające na celu upowszechnianie wiedzy i pomoc we wdrażaniu zasad podjętej przez ONZ inicjatywy „Global Compact” oraz „Europejskiej Kampanii Odpowiedzialności Społecznej Biznesu” (CSR) ogłoszonej przez Komisję Europejską.

Jednym z głównych celów zarówno Programu, jak i portalu, jest stworzenie „strefy zwiększonego bezpieczeństwa w biznesie”, co jest wartością szczególnie cenną dla potencjalnych kontrahentów i klientów w czasie obecnego „kryzysu zaufania”.

Celem portalu jest również prezentowanie dobrych firm i zachęcanie do współpracy z nimi, promowanie wysokiej jakości produktów i usług, a także ułatwianie kontaktów handlowych oraz przekonanie jego użytkowników (potencjalnych kontrahentów i klientów), że w gronie firm kierujących się zasadami rzetelności i odpowiedzialności standardem jest zawieranie wzajemnie korzystnych transakcji.

Jednocześnie rozbudowany system preferencji dla laureatów Programu ma zachęcić także inne firmy do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego i naturalnego oraz do uczestnictwa w Programie.

Portal jest połączony ze stronę internetową Programu „Solidny Partner” (www.solidnypartner.pl) oraz z innymi krajowymi i międzynarodowymi serwisami odwiedzanymi przez internatów z całego świata (m.in. z portalem inicjatywy ONZ „Global Compact”, w której uczestniczymy od 2001 r. –www.unglobalcompact.org/participant/8675-Solidny-Partner oraz z portalem Ekobai.com, skupiającym bardzo liczne grono certyfikowanych firm i inicjatyw z wielu krajów: http://www.ekobai.com/company/73438/solidny-partner)

Podejmowane przez nas działania zyskały m.in. poparcie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka (http://www.solidnypartner.pl/index.php?a=3&lan=pl, inne referencje: http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2002/wyst.html).

Są one także związane z innymi przedsięwzięciami.

W Ministerstwie Gospodarki, pod przewodnictwem wiceministra gospodarki, Rafała Baniaka, działa Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego zadaniem jest promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (SOP, ang. CSR) i tworzenie jak najlepszych warunków do jej rozwoju w Polsce. Zespół został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu ministerstw i urzędów centralnych, a także partnerzy społeczni (od października 2009 r. biorę udział w pracach grupy ekspertów współpracujących z tym Zespołem).

Jednym z priorytetów w okresie zakończonego właśnie polskiego przewodnictwa w Radzie UE była promocja SOP oraz polskich firm będących dobrymi przykładami w tym zakresie, stąd też Ministerstwo Gospodarki, PARP oraz inne instytucje i organizacje prowadzą wiele działań promocyjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki zamieszczono specjalną publikację z prezentacją wybranych polskich inicjatyw w zakresie SOP, w tym także Programu „Solidny Partner”, z linkami na ich strony internetowe – http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf).

Koresponduje z tym prowadzona przez nas (przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami) kampania promocyjna, której celem jest dotarcie z zaproszeniem do prezentacji w  portalu www.solidnypartner.eu do laureatów Programu „Solidny Partner” oraz do wybranej grupy kilkunastu tysięcy dobrych firm oferujących towary i usługi wysokiej jakości.

Zapraszamy do współpracy!

Serdecznie pozdrawiamy

W imieniu organizatorów
Programu „Solidny Partner”

Michał Wieczorek

 


 

Celem portalu solidnypartner.eu jest prezentowanie dobrych firm i zachęcanie do współpracy z nimi, promowanie wysokiej jakości produktów i usług, a także stworzenie „strefy zwiększonego bezpieczeństwa w biznesie”, co jest wartością szczególnie cenną dla potencjalnych kontrahentów i klientów w czasie obecnego „kryzysu zaufania”. Celem portalu jest także ułatwianie kontaktów handlowych oraz przekonanie jego użytkowników (potencjalnych kontrahentów i klientów), że w gronie firm kierujących się zasadami rzetelności i odpowiedzialności standardem jest zawieranie wzajemnie korzystnych transakcji.

Portal jest połączony ze stronę internetową Programu „Solidny Partner” (zainicjowanego w 1995 r. – był to wówczas jedyny program certyfikujący funkcjonujący w Polsce), promującego rzetelność i odpowiedzialność w biznesie, realizowanego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa NBP, a także z wieloma serwisami krajowymi i międzynarodowymi (m.in. z portalem „Global Compact”, inicjatywy ONZ, w której Program „Solidny Partner” uczestniczy od 2001 r. , odwiedzanym często przez internatów z całego świata).

Jednocześnie portal solidnypartner.eu oferuje rozbudowany system preferencji dla laureatów programu, aby zachęcić także inne firmy do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego i naturalnego oraz do uczestnictwa w programie.

Przejdź do strony: www.solidnypartner.eu

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<