Aktualności

Kobiety o kobietach…

Kobiety o kobietach…

30 grudnia, 2014 0 komentarzy

A co kobiety mówią o kobietach?

Poczytajcie:-)

Marilyn Monroe

Ko­bieta łat­wiej przyz­na, że nie ma rac­ji, gdy ma rację, niż gdy jej nie ma.

Katarzyna Nosowska

Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko.

Nina Andrycz

Kiedy ko­bieta się starze­je? Kiedy nie jest kochana.

Audrey Hepburn

Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić.

Katarzyna Grochola

Z mężczyzną na­leży ko­muni­kować się wprost, a nie by­le jak. To nie ko­bieta, co chwy­ta w lot każdą dyg­re­syjkę, każdą alu­zyjkę i nie zgu­bi ni­ci prze­wod­niej, o nie.

Sophia Loren (Sofia Scicolone)

Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna.

Maryla Wolska

Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje.

Stanisława Fleszarowa-Muskat

Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią.

Agatha Christie

Ko­biety cza­sami po­suwają się bar­dzo da­leko i poświęcają wiele wy­siłku, by zas­po­koić prag­nienie zemsty.

Jane Austen

Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<